Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa článkov 13 a 14  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

Prevádzkovateľ: Spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 Žilina, Zapísaná na Žilina, odd. Sro, vl.č.68560/L (ďalej len „Spoločnosť“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: adresa na zasielanie písomností: Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 Žilina, telefonický kontakt: [+421 915 896 535], emailový kontakt: [Richard.Staskovan@idzk.sk].

Účel spracovania O.Ú.

O.Ú., kt. sa spracovávajú

Dotknuté osoby

Krajiny mimo EHS, do kt. sa O.Ú. prenášajú

Lehota na vymazanie O.Ú.

Zdroj O.Ú.

Evidencia prijatej a odoslanej pošty

titul, meno, priezvisko, telefóne číslo, e-mailová adresa, podpis, iné nevyhnutné na dosiahnutie účelu

Príjmatelia a odosielatelia korešpondencie

N/A

10 rokov

dotknutá osoba

Podpora predaja: marketingové ponuky, newsletter, informácie o produktoch a novinkách

titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, podpis; v prípade profilovania aj údaje, z ktorých sa vytvára profil na personalizovanú reklamu

Klienti, záujemcovia o newsletter a iné marketingové posolstvá

N/A

-

dotknutá osoba

Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií, povinné zverejňovanie zmlúv

titul, meno, priezvisko, adresa, ďalšie osobné údaje žiadateľa a osobné údaje o dotknutej osobe sprístupnené povinnou osobou na základe zákona alebo predchádzajúceho písomného súhlasu

Fyzické osoby, zástupcovia právnických osôb, ktorých údaje sú obsiahnuté vrámci zverejňovaných zmlúv a fyzické osoby, ktoré podali podnet a ktoré sú prešetrované podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

N/A

-

dotknutá osoba

Evidencie osobných údajov nevyhnutné na účely plenia povinností ustanovených GDPR, najmä evidencia a vybavovanie práv dotknutých osôb a evidencia bezpečnostných incidentov

osobné údaje nevyhnutné na vedenie evidencie a plnenie povinností podľa GDPR (identifikačné údaje, kontaktné údaje a pod.)

Dotknuté osoby, osoby vykonávajúce svoje práva podľa GDPR

N/A

5 rokov

dotknutá osoba

Evidencia logov a iných údajov na účely zabezpečenia sieťovej bezpečnosti a bezpečnosti

osobné údaje potrebné na zaistenie sieťovej bezpečnosti a inej bezpečnosti u prevádzkovateľa

Zamestnanci prevádkovateľa, iné osoby relevantné z hľadiska zaistenia bezpečnosti prevádzkovateľa

N/A

1 rok

dotknutá osoba

Zabezpečenie funkčnosti web stránky a štatistiky na účely jej zlepšenia;

monitorovanie pohybov na stránke, IP adresa

Návštevníci web stránky

N/A

-

dotknutá osoba

Práva dotknutej osoby: 

  1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
  2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
  3. právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
  4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
  6. právo na prenosnosť osobných údajov,
  7. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
  8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba  si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Ako sa vyhnúť súborom cookie?

Používanie súborov cookie je možné spravovať prostredníctvom nastavení vášho internetového prehliadača. Súbory cookie je možné v nastaveniach prehliadača povoliť, povoliť s obmedzeniami alebo odmietnut.

Informácie o možnostiach nastavení pre najpoužívanejšie prehliadače: