5. ETAPA

„FUNKČNÝ REGIÓN“ TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

5. Etapa - „Funkčný región“ Trenčiansky samosprávny kraj

Cestujte jednoduchšie aj na dlhšie vzdialenosti – jednotná tarifa a prestupné lístky vám umožnia kombinovať autobusovú dopravu so železničnou a MHD bez zbytočných komplikácií a výdavkov navyše. 

Integrovaná doprava zabezpečí jednoduchšie a rýchlejšie cestovanie, šetrí váš čas a peniaze. Navyše, hromadná doprava je ekologickejšia ako individuálna.

Súčasťou modernizácie verejnej dopravy v Žilinskom aj Trenčianskom kraji bude aj zavedenie elektronického platobného systému.

V zmysle napĺňania stratégie tvorby integrácie verejnej osobnej dopravy deklarovanej v Strategickom pláne rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 (premietnuté aj do Strategického plánu rozvoja dopravy SR do roku 2030), ktorého súčasťou je aj Strategický plán rozvoja verejnej osobnej dopravy SR do roku 2020, prijatom uznesením vlády SR č. 311 z 25. júna 2014, by mala byť hlavnou úlohou v rámci budúceho fungovania IDS spoločná dohoda na úrovni TSK a ŽSK ako spoločného funkčného regiónu.  Na základe uvedeného  bolo podpísané aj spoločné memorandum. ŽSK v tejto súvislosti dal spracovať strategický dokument „Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“, kde boli jednoznačne definované ďalšie ciele v tejto oblasti. 
 

Vyznačenie oblasti V. etapy rozvoja IDS ŽSK