O spoločnosti

Základné informácie

+ Poslaním Integrovanej dopravy Žilinského kraja je udržiavanie a zvyšovanie počtu cestujúcich vo verejnej hromadnej doprave. Vytvorenie kvalitnej integrovanej dopravy je účinný prostriedok v snahe obmedziť individuálnu automobilovú dopravu. 

+ V rámci regiónu ide o systémové prepojenie medzi linkami a spojmi jednotlivých dopravcov: železničnej dopravy, prímestskej autobusovej dopravy a systémov mestskej hromadnej dopravy krajského mesta a ostatných mestských aglomerácií. Integrovaný dopravný systém musí byť budovaný najmä pre cestujúceho.

+ Prioritným zámerom je zníženie podielu osobných automobilov na celkovom objeme dopravy, čo znamená najmä: zvýšenie bezpečnosti, zvýšenie celkovej pohody obyvateľov, zníženie zamorenia ovzdušia exhaláciami, zníženie hluku, zníženie zaberania verejného priestranstva, zníženie nákladov na budovanie infraštruktúry pre automobily.

+ Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 Žilina, s účelom prevádzkovania integrovaného dopravného systému vo verejnom záujme na území Žilinského samosprávneho kraja a na území priľahlých záujmových regiónov. Spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja bola zapísaná do obchodného registra 15.9.2017, pričom sa spoločnosť stala platcom DPH od 1.12.2017. 

+ Spoločníkmi spoločnosti sú Žilinský samosprávny kraj s obchodným podielom 65 % a mesto Žilina s obchodným podielom 35%. Základné imanie je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov s výškou vkladu, ktorá spolu tvorí 50 000, -EUR.

+ V mene spoločnosti koná konateľ, ktorý je štatutárnym a riadiacim orgánom spoločnosti, svoju funkciu vykonáva ako spoločný zástupca oboch spoločníkov.

Náš cieľ

Vytvorenie kvalitnej verejnej osobnej dopravy v Žilinskom regióne je predpokladom trvalo udržateľnej siete mestskej mobility. Za najdôležitejší cieľ sa považuje udržanie existujúceho počtu cestujúcich vo verejnej osobnej doprave a prípadne docielenie jeho nárastu, a to vytvorením kvalitnej ponuky, ktorá plnohodnotne uspokojí potreby cestujúcich. Fungujúca, atraktívna a najmä využívaná verejná osobná doprava je základný pilier vyspelého a fungujúceho územia. Udržateľná regionálna a mestská mobilita s vyšším podielom verejnej osobnej dopravy zvýši záujem o investície podnikateľských subjektov i cestovný ruch a je výrazne šetrnejšia k životnému prostrediu. Nástrojom udržateľného rozvoja obsluhy územia je neustále rozvíjanie systémov verejnej dopravy. V tejto súvislosti sa trvalo využíva pojem „Integrované dopravné systémy“. V rámci regiónu ide o systémové prepojenie medzi linkami a spojmi jednotlivých dopravcov s aktívnou pozíciou železníc, prímestskej autobusovej dopravy a systémov mestskej hromadnej dopravy krajského mesta a ostatných mestských aglomerácií, a to postupným uplatnením cestovných poriadkov na báze pravidelnej taktovej dopravy. Stále   rastúce     prepravné     nároky    obyvateľov    spolu  s výstavbou nových obytných celkov sú hlavnými dôvodmi, prečo by sa mala prehĺbiť integrácia verejnej osobnej dopravy v Žilinskom samosprávnom kraji. Len tak  je  možné  vybudovať  dynamický  systém  v cieľovom  stave  s vyššími cestovnými  rýchlosťami,  ktorý  bude  zároveň  aj efektívny z hľadiska nákladov, a teda uspokojí tak cestujúceho z hľadiska ponúkaných služieb, ako aj štátnu a verejnú správu, ktorá celý systém hradí.


Logo IDŽK

+ Integrovaná doprava je v rámci Žilinského kraja novou službou pre verejnosť. Jej hlavným cieľom je zjednodušenie dostupnosti verejnej dopravy pre občanov, ktorí v Žilinskom kraji cestujú verejnou osobnou dopravou a využívajú na presun niekoľko typov dopravy v časovej následnosti (MHD, autobusová doprava, železničná doprava). Filozofia loga je postavená na princípoch služieb IDŽK - spájanie regiónov, spolupráca medzi dopravcami, spokojnosť zákazníkov. Výsledkom služby je zvýšenie efektivity dopravy, čo sa premietne v spokojnosti občanov, ktorí využívajú verejnú osobnú dopravu. Optimalizácia dopravných spojení navyše prispieva k ekologickým riešeniam v spoločnosti - predpokladá sa, že optimalizovaná verejná doprava umožní občanom komfortný a cenovo výhodný presun na väčšie vzdialenosti v rámci kraja a občania si budú môcť plnohodnotne vybrať, či použijú verejnú dopravu alebo vlastný dopravný prostriedok. Optimalizovaná doprava má ambíciu stať sa výhodnejším variantom cestovania ako vlastný dopravný prostriedok.


+ Filozofia loga vychádza z vyššie uvedených princípov - motív farebného štvorlístka reprezentuje spájanie regiónov, spájanie rôznych druhov dopravy. Reprezentuje pozitívny aspekt novej služby a nesie v sebe aj ekologické posolstvo. Motív štorlístka korešponduje aj s hlavným sloganom, ktorý môže byť občanom komunikovaný na vizuáloch IDŽK: "Šťastnú cestu Vám praje Integrovaná doprava Žilinského kraja."
+ Integrovaná doprava Žilinského kraja prinesie modernizáciu verejnej dopravy. Je novou, prínosnou, pozitívnou službou pre verejnosť. Je to ale zároveň aj odvážny krok s veľkou ambíciou. Preto sme vybrali motív, ktorý je vo verejných službách netypický, nový, odvážny a evokujúci pozitívne posolstvo.
+ Základný tvar loga je zložený z názvu firmy, grafických symbolov štvorlístka a znamienka plus. Farebnosť je inšpirovaná erbom Žilinského samosprávneho kraja.