Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Postup pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. je v zmysle § 2 ods. 3 Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Zákon o slobode informácií) povinnou osobou.

Podľa § 3 ods. 2 Zákona slobode informácií, cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, 3a) o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy. Toto obmedzenie povinnosti sprístupňovať informácie sa nevzťahuje na povinné osoby podľa § 2 ods. 3, v ktorých majú povinné osoby podľa § 2 ods. 1 a 2 samostatne alebo spoločne výlučnú priamu alebo nepriamu účasť."

Zo žiadosti o poskytnutie informácie adresovanej povinnej osobe musí byť zrejmé:
a) kto žiadosť podáva (musí obsahovať meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa),
b) adresa pobytu žiadateľa alebo sídlo žiadateľa,
c) ktorých informácií sa žiadosť týka,
d) aký spôsob sprístupnenia informácie sa navrhuje (napr. písomne, elektronickou poštou atď.)

Žiadosť možno podať:
a) písomne, ako poštovú zásielku na adresu: Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., Pri rajčianke 2900/43, 010 01 Žilina, 
b) písomne osobným doručením na adresu uvedenú vyššie,
c) ústne na sekretariáte konateľa spoločnosti,
d) telefonicky (v čase medzi 9:00 – 14:00 hodinou) na tel. čísle +421 915 896 535,
e) elektronickou poštou na adresu: 211@idzk.sk

Žiadosť podanú, v zmysle písmena a) až d) je možné podať počas pracovných dní v čase od 09.00 do 14:00 hodiny. Žiadosti podané elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

Opravný prostriedok:
Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno, v zmysle § 19 Zákona o slobode informácií podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty, na rozhodnutie o žiadosti v zmysle § 17 Zákona o slobode informácií. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Sadzobník úhrady nákladov pri podaní žiadosti
v zmysle § 21 Zákona o slobode informácií.

ÚKON CENA V EUR
tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej 0,10 €
tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej 0,16 €
poštové poplatky podľa cenníka Slovenskej pošty, a. s.