Aktuality

Verejné obstarávanie na dispečersko-clearingový systém

Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., spustila verejné obstarávanie na dispečersko-clearingový systém.


Spoločnosť IDŽK intenzívne pracuje na jednotlivých krokoch spustenia pilotného projektu IDS ŽSK, ku ktorým patrí aj vyhlásenie súťaže na dispečersko-clearingový systém (DCS) IDŽK. DCS je jedným z dôležitých nástrojov na zabezpečenie dohľadu nad vykonávaním verejnej osobnej dopravy a plynulým chodom IDS ŽSK.

DCS bude zabezpečovať monitoring a kontroling dopravy v reálnom čase, sledovanie nadväzností vozidiel v IDS a získavanie informácií súvisiacich s vykonávaním verejnej osobnej dopravy na území Žilinského kraja. Okrem toho DCS zabezpečí aj výpočet a správne prerozdelenie tržieb medzi jednotlivých dopravcov zapojených do IDS ŽSK. Hlavnou víziou IDŽK je zabezpečiť kvalitný a fungujúci Integrovaný dopravný systém na území Žilinského kraja. Jedným z prostriedkov k naplneniu takéhoto cieľa má byť práve kvalitný a plne funkčný DCS IDŽK, ktorý je aktuálne predmetom verejného obstarávania. 

Link k vyhlásenému verejnému obstarávaniu na dispečersko-clearingový systém pre potreby Integrovanej dopravy Žilinského kraja, s.r.o.: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20008